ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Προληπτικής Συντήρησης
 • Επεκτάσεις, Ανακαινίσεις και Ανακατασκευές Υπάρχοντος Εξοπλισμού Κτιριακών Εγκαταστάσεων
 • Παροχή Εξειδικευμένου Προσωπικού (Αδειούχων Πιστοποιημένων Τεχνικών)
 • Παροχή Εξειδικευμένου Εξοπλισμού
 • Διορθωτικής Συντήρησης
 • Σχεδιασμός, Προμήθεια, Εγκατάσταση, Θέση σε Λειτουργία Κτιριακού  Εξοπλισμού
Συστήματα προς Υποστήριξη
 • Εγκαταστάσεων HVAC / Κλιματισμού - Αερισμού / Ψύξης
 • Υποσταθμών Μέσης Τάσης
 • Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Μέσης και Χαμηλής Τάσης
 • Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ)
 • Συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (UPS)
 • Ύδρευσης - Αποχέτευσης   
 • Αντλητικών συγκροτημάτων Ύδρευσης, Ομβρίων και Λυμάτων
 • Πυρανίχνευσης - Πυρόσβεσης και Πυροσβεστικών Μέσων
 • Επεξεργασίας Νερού
 • Κεντρικών Συστημάτων Ελέγχου (BMS)
 • Επικοινωνιών, Δικτύων και Τηλεφωνικών Κέντρων
 • Παρακολούθησης - Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης (CCTV)
 • Συστημάτων Αναγγελιών (ΡΑ)
 • Οικοδομικών

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

5d2f7ea236c6c9a517ff94bba88486361333716c